Zápis do MŠ

Srdečně zveme děti i rodiče k zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Vydávání  přihlášek

pouze online od 1.4.2021

Zápis do mateřské školy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Následující informace se může změnit v návaznosti na opatření Vlády ČR a dalších orgánů ve vztahu ke koronavirové epidemii!

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022

3. května a 4. května 2021

Formulář žádosti o přijetí si prosím stáhněte na těchto webových stránkách.

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu skolka@zspastvinycz,  případně na telefonu 734 302 840.

Veškeré další informace o naší MŠ a Zápisu pro nadcházející školní rok získáte na našich stránkách www.zspastviny.cz/ms a na budově školy.

U zápisu potřebujeme doložit žádost o přijetí (potvrzenou od pediatra), ověřit datum narození vašeho dítěte, proto prosím zašlete nebo přineste kopii rodného listu. Dále potřebujeme zjistit, jaký je trvalý pobyt Vašeho dítěte, případně matky. Za tímto účelem Vás žádáme o potvrzení trvalého pobytu dítěte. Předložte čestné prohlášení, a to zejména, pokud došlo ke změně trvalého pobytu dítěte v nedávné době a tento údaj nám nebude dostupný prostřednictvím evidence obyvatel, kterou vede Město Brno.

Vše zašlete nejlépe:

1.  poštou

2.  datovou schránkou: ac3mngx (Nesmí být posláno z datové schránky firmy, pouze z té, která je napsána na osobu a ta bude napsána v přihlášce jako první zákonný zástupce. Tato osoba bude komunikovat se školou.)

3. emailem s elektronickým podpisem na sekretarka@zspastviny.cz(nestačí poslat prostý email)

4. osobně, pouze v krajním případě, a to předáním obálky s potřebnou dokumentací, bez vstupu do školy označené místo, připravený box před vstupem do MŠ.

Pokud plánujete žádost o přijetí odevzdat osobně, učiňte tak v pondělí 3. května 2021 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod nebo v úterý 4. května 2021 od 8:00 – 12:00 hod.

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁSĚNÍ O TRVALÉM BYDLIŠTI DÍTĚTE

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

Dne ………………………. Podpis zákonného zástupce

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: skolka@zspastviny.cz, případně na telefonu 734 302 840.

Za celou MŠ zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, And

Něco o nás:

Naše školka je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Pastviny. Byla otevřena 1. září 2009. Vznikla jako přestavba části přízemí základní školy. V mateřské škole jsou děti rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd – BERUŠKY, MOTÝLCI, SLUNÍČKA, RYBIČKY. Do jednotlivých tříd jsou děti zařazovány s přihlédnutím k přání rodičů (sourozenci), k věku (vyváženost dle věku) a k pohlaví (vyvážené zastoupení chlapců a dívek). Celková kapacita MŠ je 100 dětí. Provozní doba mateřské školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Mateřská škola sídlí v pěkném, klidném a čistém prostředí okrajové části Brna. V bezprostřední blízkosti se nachází dopravní a sportovní hřiště, les a park, kde mají děti možnost k dostatečným pohybovým aktivitám. K prostorám školky patří nově zrekonstruovaná školní zahrada, která je vybavena pro všestranné vyžití dětí – pískoviště, zahradní vyukový domeček s mnohostranným využitím, houpačky, lanová dráha se skluzavkou, 3D prolézačky,zabudovaná trampolína, mlhoviště.

Filosofie mateřské školy

Naše výchovné úsilí vychází z programu Škola podporující zdraví. Zdraví chápeme holisticky, tedy nejenom jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit fyzické, psychické a sociální pohody. Vychováváme děti nejenom ke zdravému životnímu stylu, ale i k ochraně životního prostředí. Více o filosofii naší mteřské školy se můžete dozvědět v našem školním vzdělávacím programu, který najdete na stránkách naší mateřské školy.