Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Na základě tohoto dokumentu proběhne zápis dětí do 1. ročníku na naší škole následujícím způsobem:

A) Sběr přihlášek

 1. Zápis proběhne v termínu od 20.4. do 30.4.2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádosti laskavě neposílejte dřív! Pořadí žádosti nerozhoduje.

Všechny dokumenty potřebné k zápisu do 1. třídy můžete doručit do školy jedním z níže uvedených způsobů. Jedná se o tyto dokumenty:

 • přihláška k přijetí k základnímu vzdělávání, kterou jste si vyplnili v elektronickém systému na http://zapisdozs.brno.cz
 • rodný list dítěte (kopii), tímto dokladem prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovatna kopii rodného listu napíše zákonný zástupce tento text: Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu pro potřeby školy při zápisu do 1. tříd. Podpis. V případě, že nesouhlasíte s poskytnutím kopie, dostavte se prosím ve dnech
  27. – 28. 4. od 13:00 do 17:00 hodin
  na sekretariát školy s rodným listem dítěte a ověření provedeme na místě.
  Čas návštěvy ve škole je třeba si zarezervovat v záložce „Rezervace“ na http://zapisdozs.brno.cz

Kopie rodného listu bude po ověření odpovědným pracovníkem ZŠ skartována.

Způsoby doručení:

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě, kdy došlo ke změně bydliště v březnu nebo dubnu a děti ještě nejsou v registru spádových dětí pro oblast Brno-Komín, doloží zákonný zástupce skutečnost výpisem z evidence obyvatel sám. Když by to nebylo realizovatelné, nahradí čestným prohlášením a doloží dodatečně, až to půjde.

 1. Odklad školní docházky

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad školní docházky, a to pouze v době zápisu (viz výše). V případě žádosti o odklad školní docházky budete postupovat následovně:

 • Pokud máte již obě potřebná doporučení (pedagog. psychologickou poradnu i pediatra), vytisknete si ze systému žádost o přijetí i žádost o odklad, přiložíte obě doporučení a doručíte jedním z výše uvedených způsobů. Na základě těchto dokumentů bude rozhodnuto o odkladu šk. docházky.
 • Pokud vám chybí některé z doporučení, pak si vytisknete žádost o přijetí i žádost o odklad a uvedete, jestli čekáte na vyhotovení chybějícího doporučení nebo na termín vyšetření a kdy. Opět doručíte jedním z výše uvedených způsobů. Pokud to bude vzhledem k termínu vyšetření nutné, škola řízení přeruší a vyčká na doložení chybějícího doporučení. V případě, že zákonný zástupce chybějící doporučení ve lhůtě, kterou mu škola stanoví, nedodá, bude řízení o odkladu zastaveno a dítě nastoupí ke školní docházce od 1.9.2020

B) Přijímací řízení

 1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

Seznam přijatých žáků na dveřích a na webu školy bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je stanoven na den: 15. 5. 2020

 1. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.
 2. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.
 3. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce písemně na adresu školy a rozhoduje o něm krajský úřad, v případě škol na území města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se dále ruší následující plánované akce:

 • Původně stanovené dny zápisu na 3. a 4. dubna 2020
 • termíny 23.-25.3.2020, kdy jste si mohli nechat vytisknout přihlášku ve škole u zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání Mgr. Aleny Göőzové
 • Dny otevřených dveří

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Vážení rodiče,

v případě nejasností se obracejte e-mailem na adresu olbertova@zspastviny.cz, popř. telefonicky na číslo 736 626 372.