Ukončené projekty

logo-esf-bar

Státní fond životního prostředí

Výzva č. 16 Přírodní zahrady

Název projektu a akceptační číslo  Přírodní zahrada Pastviny

06491861

Délka trvání projektu 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020
Operační program OP VVV
Škola

a) jako žadatel

b) jako partner

c) jako zapojená škola

 

a) jako žadatel

Celková výše dotace 521 162,57 Kč
Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy, datum nerelevantní
Stručný popis projektu Cílem projektu je vybudovat kvalitní technické a didaktické venkovní zázemí pro názornou ekologickou výchovu a motivovat tak děti k zájmu o přírodu a péči o životní prostředí.
Název projektu a registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017937

Šablony III ZŠ a MŠ Pastviny

Délka trvání projektu 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Operační program OP VVV
Škola

a) jako žadatel

b) jako partner

c) jako zapojená škola

a) jako žadatel
 

Celková výše dotace

1 699 987 Kč
Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy, datum 14. 7. 2020
Stručný popis projektu Cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a aktivity rozvíjející ICT.
Název projektu a registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Délka trvání projektu 1.1.2020 – 31.12.2022
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
ZŠ a) jako žadatel

      b) jako partner

      c) jako zapojená škola

b) jako partner
Celková výše dotace 100 000 000 Kč
Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy, datum nerelevantní
Stručný popis projektu Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.
Název projektu a registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010254

Nové šablony pro ZŠ Pastviny

Délka trvání projektu 1. 9. 2018 – 31. 10. 2020
Operační program OP VVV
Škola

a) jako žadatel

b) jako partner

c) jako zapojená škola

a) jako žadatel
 

Celková výše dotace

3 221 462 Kč
Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy, datum 26.9.2018
Stručný popis projektu Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností
Název projektu a registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

 

Délka trvání projektu 1.9.2019 – 31.8.2022
Operační program OP VVV
ZŠ a) jako žadatel

      b) jako partner

      c) jako zapojená

          škola

c) jako zapojená škola
Celková výše dotace 35 496 333,60 Kč
Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy, datum nerelevantní
Stručný popis projektu Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Projekt  statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu  vzdělávání v městě Brně“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.61./0.0/0.0/15_007/0000244
Název projektu: Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně
Odkaz na projekt: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

Projekt „ Nové šablony pro ZŠ Pastviny“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/000254
Název projektu, popis: Nové šablony pro ZŠ Pastviny, projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních aktivit
Datum zahájení: 1.září  2018
Datum ukončení: 30. červen 2020