Školní poradenské pracoviště

Informace o činnosti školního poradenského pracoviště

Součástí ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. je školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje standardní poradenské služby výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, školního metodika prevence a školního psychologa. Jejich činnost je určena vyhláškou č. 72/2005 Sb. a její nvelou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  Cílem činnosti ŠPP je zajištění takového prostředí, které žákům umožní se plně a bezpečně vzdělávat s ohledem na individuální potřeby každého z nich.

Mezi běžné činnosti jednotlivých poradenských pracovníků patří:

výchovný poradce:

 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • prevence školní neúspěšnosti žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • spolupráce na řešení výchovných problémů
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

speciální pedagog:

 • depistáž (včasné vyhledávání) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • výuka předmětu speciálně pedagogické péče
 • zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

metodik prevence:

 • zajištění a koordinace aktivit školy v oblasti prevence rizikového chování žáků
 • poskytování poradenské služby pro žáky a jejich zákonné zástupce v oblasti rizikového chování žáků, zprostředkování kontaktu na odborné pracoviště a participace na intervenci v případě výskytu rizikového chování žáků
 • spolupráce na řešení výchovných problémů

školní psycholog:

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu, kterou škola poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům a která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. a její novele č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, z koncepce a ročního plánu ŠPP.

 • spolupráce s třídním učitelem při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
 • provádění diagnostiky třídních kolektivů
 • vytváření podmínek pro posílení pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách a ve škole
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • poskytnutí krizové intervence třídnímu kolektivu
 • poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které jej samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • provádění šetření a průzkumů ve škole (výskyt rizikového chování žáků apod.) a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídním učitelem při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
 • informování rodičů na třídních schůzkách o výsledcích anonymních šetření
 • v ostatních případech, zejména při individuální práci školního psychologa se žákem, je nutný individuální souhlas zákonného zástupce