Školní jídelna

1) Právní normy:

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou 107/2008 o školním stravování a vyhláškou 463/2011, která upravuje finanční normativy na nákup potravin, Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, která je upravena Vyhláškou 602/2006. Vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování, která je upravena Vyhláškou 94/2006, Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a Zákonem 561/2004,  který je upraven Zákonem 243/2008 školský zákon.

2) Cena obědů na školní rok 2023/2024

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku – tj. od 1. září do 31. srpna

Kategorie

Dotovaná cena Norma syrového
masa
přesnídávka    oběd   

  svačina  

MŠ 3-6 let 14,- Kč 32,- Kč 14,- Kč 60 g
MŠ 7 let 15,- Kč 34,- Kč 15,- Kč 70 g
ZŠ 7-10 let 41,- Kč 80 g
ZŠ 11-14 let 44,- Kč 90 g
ZŠ nad 15 let 46,- Kč 100 g
Zaměstnanci 46,- Kč 100 g
Dieta 3-6 let 16,- Kč 36,- Kč 16,- Kč 60 g
Dieta 7 let 17,- Kč   38,- Kč 17,- Kč 70 g
Dieta 7-10 let 45,- Kč 80 g
Dieta 11-14 let 48,- Kč 90 g
Dieta nad 15 let 50,- Kč 100 g

Doplňková činnost svačina                         26,- Kč
Cizí strávníci  oběd                                    108,- Kč  – 110 g

Naše školní jídelna splňuje podmínky pro přípravu dietní stravy podle novelizace Vyhlášky 107/2015 o školním stravování. Stravu s dietním omezením nově připravujeme. Strava donesená z domova a ohřívaná ve školní jídelně je možná podle pokynu hlavního hygienika č.j. 34059/2011. Zájemci o ohřívání stravy a dietu se musí taktéž nahlásit vedoucí ŠJ a dodat potvrzení od lékaře.

3) Výdejní doba školní jídelny

Výdej svačin:                                                                  o velké přestávce

Výdej obědů do jídlonosičů /cizí strávníci, nemoc/ :      10:30 – 10:50  hod.

Výdej obědů vlastním strávníkům:                                  11:00 – 14:00 hod.

Jídlonosiče musí být čisté a určené k přepravě potravin, jiné nádoby neakceptujeme. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!!

Provoz ŠJ je uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu, během prázdnin a ve dnech mimořádného volna pro žáky.

4) Pravidla pro platbu obědů

Platba trvalým příkazem – ve prospěch účtu 6879650297/ 0100 splatném k 15. předcházejícího měsíce. Žádáme zákonné zástupce o vyplňování správného variabilního symbolu, jinak nebude možné platbu přiřadit a bude odeslána zpět na účet, ze kterého přišla.

Strávníci – žáci základní školy a pracovníci základní školy si musí navolit svačinku a druh obědu přes iCanteen sami nejpozději dva pracovní dny dny dopředu do 12.00 hod. Strávníci – děti MŠ  jsou automaticky na celodenní stravování přihlášeni.

Pokud nemá strávník dopředu uhrazené obědy, nebude stravován.

Přeplatky za odhlášené  obědy se vracejí na účet po uzavření školního roku nebo na vyžádání.

ČIP (identifikátor stravy) –  každý strávník si zakoupí čip ke stravování – cena 115,- Kč. Bez čipu nebude oběd vydán. Do tří měsíců po ukončení stravování lze neporušený čip vrátit. Při ztrátě čipu je strávník povinen si zakoupit nový. V případě že strávník zapomene čip, vyzvedne si u referentky stravování náhradní stravenku. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu.

5) Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději dva pracovní dny předem do 12:00 hodin na telefonním čísle:537 026 445, mailem:strava@zspastviny.cz a nebo přes iCanteen.

V případě nemoci si rodiče mohou odebrat jeden dotovaný oběd do jídlonosiče (nikoli  jiných nádob).

V dalších dnech nemoci se lze stravovat pouze za plnou cenu. Není-li strávník ze stravy řádně odhlášen, náhrada se za nevybranou stravu neposkytuje a účtuje se plná cena oběda, i když není oběd vyzvednut.

6) Internetový objednávkový systém 

Ve školní jídelně se vaří dva druhy obědů a dopolední svačinka. Výběr oběda i svačinky si žáci provádí internetovým objednávkovým systémem přes iCanteen. Nejpozději dva dny předem do 12:00 hod.

Škola neručí za problémy vzniklé z důvodu výpadku internetových služeb.

 

7) Ostatní informace ke stravování

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců a cizích strávníků.

Ve školní jídelně se mohou stravovat jen ti strávníci, kteří mají řádně vyplněnou přihlášku ke stravování svým zákonným zástupcem a podpisem stvrzeno dodržování řádu školní jídelny. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky.

Strávníci se přihlašují u referentky stravování v kanceláři školy.

V době nemoci, prázdnin nebo ředitelského volna lze poskytnout stravování pouze za úhradu plné ceny tj. včetně osobních a věcných nákladů.

Dle Vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje za pobyt ve škole první den neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc), to znamená, že první den nemoci, kdy už oběd nelze odhlásit, si může tento oběd za dotovanou cenu strávník vyzvednout do jídlonosičů.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit referentce stravování změny, týkající se: čísla účtu, změny jména a ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, ŠJ nezodpovídá za případné chyby (např. převod peněz na špatný účet).

8) Kontakty

Kontakt vedoucí ŠJ                     Magda Charvátová   537 026 421     kuchyne@zspastviny.cz

Kontakt referentka stravování    Veronika Hnátková        734 407 204  strava@zspastviny.cz

ÚŘEDNÍ  HODINY  VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ JÍDELNY      

Po-Pá   8.00 hod   –   14.00 hod

9) Organizace provozu ve školní jídelně:

Do jídelny vstupují žáci v přezůvkách, s umytýma rukama. Učitelé zajišťují v jídelně průběžně dohled nad žáky a koordinují počty žáků v jídelně. Strávníci se řídí pokyny vedoucí stravování, pedagogického dohledu a personálu jídelny. Strávníci dodržují předpisy a společenská pravidla při stolování. Pokud strávník znečistí podlahu či stůl, pedagogický dohled zajistí úklid podle možností. Úrazy a nevolnosti žáků řeší pedagogický dohled.

Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny, dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, par.2, odst.9.

Je zákaz vynášet jídlo mimo prostor školní jídelny.

Jídelní lístek je vyvěšen na vrátnici školy a na webu iCanteen. Připomínky, dotazy a stížnosti řeší ihned vedoucí jídelny Magda Charvátová.

Vlastní organizace provozu ve školní jídelně:

  • umytí rukou
  • vstup do jídelny za pedagogického dohledu
  • identifikace čipem a vyzvednutí hlavního jídla
  • nalití polévky, každý samostatně, v místě tomu určeném
  • pitný režim v jídelně
  • vrácení inventáře u sběrného okénka, příbory a sklo zvlášť do nádoby tomu určené
  • na přídavky nemá strávník nárok

Informace pro strávníky

Naše školní jídelna je zapojena v projektu Zdravá školní jídelna. Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Více informací o projektu