Školní jídelna

1) Právní normy:

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou 107/2008 o školním stravování a vyhláškou 463/2011, která upravuje finanční normativy na nákup potravin, Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, která je upravena Vyhláškou 602/2006. Vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování, která je upravena Vyhláškou 94/2006, Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  a Zákonem 561/2004,  který je upraven Zákonem 243/2008 školský zákon.

2) Cena obědů na školní rok 2020/2021

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku – tj. od 1. září do 31. srpna

Strávníci        dotovaná cena                   plná cena

7 – 10 let             30,- Kč                            70,- Kč

11-14 let             33,- Kč                             73,- Kč

15-18 let              35,- Kč                            75,- Kč

MŠ 3-6 let            38,- Kč

MŠ     7let             42,- Kč

cizí strávníci                                               75,- Kč

dopolední svačiny                                     17,- Kč

Naše školní jídelna nesplňuje podmínky pro přípravu dietní stravy podle novelizace Vyhlášky 107/2015 o školním stravování. Stravu s dietním omezením nepřipravujeme. Strava donesená z domova a ohřívaná ve školní jídelně je možná podle pokynu hlavního hygienika č.j. 34059/2011. Zájemci o ohřívání stravy se musí taktéž nahlásit vedoucí ŠJ a dodat potvrzení od lékaře.

3) Výdejní doba školní jídelny

Výdej svačin:                                                                  o velké přestávce

Výdej obědů do jídlonosičů /cizí strávníci, nemoc/ :      10.30 – 10.50  hod.

Výdej obědů vlastním strávníkům:                                  11:00 – 14:00 hod.

Jídlonosiče musí být čisté a určené k přepravě potravin, jiné nádoby neakceptujeme. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!!

Provoz ŠJ je uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu, během prázdnin a ve dnech mimořádného volna pro žáky.

4) Pravidla pro platbu obědů

Platba trvalým příkazem – ve prospěch účtu 6879650297/ 0100 splatném k 15 předcházejícího měsíce. Žádáme zákonné zástupce o vyplňování správného variabilního symbolu. Strávníci – žáci základní školy a pracovníci základní školy si musí navolit svačinku a druh obědu přes www.strava.cz sami nejpozději dva dny dopředu do 12.00 hod. Strávníci – děti MŠ  jsou automaticky na celodenní stravování přihlášeni. Cizí strávníci – důchodci jsou též automaticky přihlášeni na oběd č.1.

Pokud nemá strávník dopředu uhrazené obědy, nebude stravován.

Přeplatky za odhlášené  obědy se vracejí na účet po uzavření školního roku  nebo na vyžádání.

ČIP (identifikátor stravy), každý strávník si zakoupí čip ke stravování – cena 115,- Kč. Do tří měsíců po  ukončení stravování lze neporušený čip vrátit. Při ztrátě čipu je strávník povinen si zakoupit nový. V případě že strávník zapomene čip, vyzvedne si u referentky stravování náhradní stravenku. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu. Pokud strávník vlastní ISIC kartu je nutné ji aktivovat u referentky stravování a poté ji používat stejně jako čip.

 

5) Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději den předem do 12:00 hodin na telefonním čísle:537 026 445, mailem:strava@zspastviny.cz a nebo přes www.strava.cz kde je to možné nejpozději dva dny dopředu do 12.00 hod.

V případě nemoci si rodiče mohou odebrat jeden dotovaný oběd do jídlonosiče (nikoli  jiných nádob).

V dalších dnech nemoci se lze stravovat pouze za plnou cenu. Není-li strávník ze stravy řádně odhlášen, náhrada se za nevybranou stravu neposkytuje a účtuje se plná cena oběda, i když není oběd vyzvednut.

6) Internetový objednávkový systém 

Ve školní jídelně se vaří dva druhy obědů a dopolední svačinka. Výběr oběda i svačinky si žáci provádí internetovým objednávkovým systémem přes www.strava.cz. Nejpozději dva dny dopředu do 12.00 hod.

 

7) Ostatní informace ke stravování

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců a cizích strávníků.

Ve školní jídelně se mohou stravovat jen ti strávníci, kteří mají řádně vyplněnou přihlášku ke stravování svým zákonným zástupcem a podpisem stvrzeno dodržování řádu školní jídelny. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky.

Strávníci se přihlašují u referentky stravování před školní jídelnou u okénka.

Zaměstnanci mají nárok na dotovanou stravu v případě, že odpracují minimálně 3 hodiny denně. V době nemoci, studijního volna, mateřské dovolené si musí obědy odhlásit, popř. uhradit plnou cenu stravy.

V době nemoci, prázdnin nebo ředitelského volna lze poskytnout stravování pouze za úhradu plné ceny tj. včetně osobních a věcných nákladů.

Dle Vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje za pobyt ve škole první den neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc), to znamená, že první den nemoci, kdy už oběd nelze odhlásit si může tento oběd za dotovanou cenu strávník vyzvednout do jídlonosičů.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit referentce stravování změny, týkající se: čísla účtu, změny jména a ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, ŠJ nezodpovídá za případné chyby. (např. převod peněz na špatný účet)

8) Kontakty

Kontakt vedoucí ŠJ                     Magda Charvátová   541 223 030     kuchyne@zspastviny.cz

Kontakt referentka stravování    Simona Valová        537 026 445   strava@zspastviny.cz

ÚŘEDNÍ  HODINY  VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ JÍDELNY      

Po-Pá   8.00 hod   –   14.00 hod

9) Organizace provozu ve školní jídelně:

Do jídelny vstupují žáci v přezůvkách, s umytýma rukama. Učitelé zajišťují v jídelně průběžně dohled nad žáky a koordinují počty žáků v jídelně. Strávníci se řídí pokyny vedoucí stravování, pedagogického dohledu a personálu jídelny. Strávníci dodržují předpisy a společenská pravidla při stolování, připomínky řeší ihned s vedoucí jídelny. Pokud strávník znečistí podlahu či stůl, pedagogický dohled zajistí úklid podle možností. Úrazy a nevolnosti žáků řeší pedagogický dohled. Jídelní lístek je vyvěšen v hale školy na webu školy. Připomínky, dotazy a stížnosti řeší ihned vedoucí jídelny Marková Růžena. Výdej stravy se provádí po identifikaci čipem nebo ISIC kartou u vydávacího okénka. Žáci, kteří nemají zakoupené obědy, nemají do jídelny přístup s výjimkou strávníků s dietou, potvrzenou lékařem. Dle zákona 561/2004,§ 31,odst. 2 a 3 mohou být žáci za opakované nevhodné chování v jídelně či za nenošení čipu na obědy vyloučeni ze stravování. Z  jídelny se nesmí vynášet žádný inventář.

Vlastní organizace provozu ve školní jídelně:

  • umytí rukou
  • vstup do jídelny za pedagogického dohledu
  • identifikace čipem a vyzvednutí hlavního jídla
  • nalití polévky, každý samostatně, v místě tomu určeném
  • pitný režim v jídelně
  • vrácení inventáře u sběrného okénka, příbory a sklo zvlášť do nádoby tomu určené
  • na přídavky nemá strávník nárok