Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence:

Mgr. Kateřina Černá (MP pro I. stupeň)

Kontakt:
E-mail: cerna@zspastviny.cz
Tel: 537 026 428

 

Bc. Martin Dufek (MP pro II. stupeň)

Kontakt:
E-mail: dufek@zspastviny.cz
Tel: 537 026 438

 

Školní metodici prevence rizikového chování vykonávají činnosti – metodické, koordinační, informační a poradenské.

Řeší zejména tyto nežádoucí jevy:

 • záškoláctví
 • šikanu
 • rasismus
 • xenofobii
 • vandalismus
 • kyberšikanu
 • netolismus ( virtuální drogy )

 

PREVENCE JE MNOHDY ÚČINNĚJŠÍ NEŽ REPRESE…

Je mnohem snazší být moudrý za druhé než sám za sebe.
(Rochefoucauld Francois Duc)
  
Sociálně nežádoucí jevy – společensky nežádoucí jevy (násilí, vandalismus, šikana, rasismus, drogové závislosti, gamblerství…) – s vývojem společnosti se mění a vznikají nové.

Vliv na šíření těchto jevů má rychlost kulturních a sociální změn – dosavadní sociální hodnoty jsou odmítány a pro nové chybí podmínky a vzory. Snaha rychle se přiblížit „novému životnímu stylu“ s sebou přináší řadu negativních důsledků.

Zkušenosti sociálních pracovníků, policistů, soudců shodně potvrzují, že páchání trestné činnosti předurčují:

 • disfunkční rodina
 • problémy související se školní docházkou
 • nestrukturovaný volný čas trávený především mimo rodinu a s vrstevníky
 • poruchy chování
 • sociální vyloučení
 • závislost na návykových látkách
 • extremistické postoje

Vliv násilí v médiích na psychiku – desítky let probíhají diskuse o vlivu násilí ve filmech, v televizních pořadech a počítačových hrách na psychiku dětí. Zatímco se diskutuje, stalo se násilí každodenní součástí zpravodajských a ostatních televizních programů, dokonce hrdinové v kreslených pohádkách se chovají agresivně, necítí bolest, ani výčitky svědomí a většinou jsou odměněni. Těžce zraněný hrdina se po filmové rvačce „pouze oklepe“ a pokračuje v pronásledování…

Prostřednictvím této „reality“si dítě vytváří zcela falešnou představu o tom, jak to ve světě chodí. Není tedy divu, že odborníci hodnotí delikventní mládež takto:

 • agresivní
 • méně ovladatelná
 • méně zodpovědná
 • malá míra sebekritiky
 • větší odolnost vůči stresu

VRAŤME SE K PREVENCI

Nosným prvkem systému prevence je tzv. nespecifická primární prevence. Jde o volnočasové aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže.

Primární prevencí rozumíme konkrétní aktivity, jejichž cílem je předejít problémům a následkům soc. pat.jevů. , minimalizovat jejich negativní dopad a další šíření.

Specifická primární prevence. To jsou podpůrné programy pro rizikové skupiny a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ochranné faktory ze strany školy

 • pečující, podporující a zdravé školní prostředí (informace, sociální dovednosti, hodnotový systém, diskuse)
 • jasná a srozumitelná pravidla
 • porozumění chování a dynamice vývoje dětí
 • děti jsou zahrnuty do rozhodování na školním dění
 • zodpovědnost ke školním věcem a povinnostem

Ochranné faktory ze strany rodiny

 • pozitivní pouto mezi rodiči a dítětem
 • emocionální podpora
 • absence ostrého a zlého kritizování
 • víra v možnosti dítěte
 • jasná pravidla
 • důsledná kontrola

Zařazení dítěte mezi vrstevníky

 • dítě je součástí pozitivních skupinových aktivit
 • dobrá komunikace s vrstevníky (asertivita)
 • zázemí a podpora kolektivu