Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd běžných i Montessori

Tento zápis není určen pro děti – cizince s dočasnou ochranou dle novely zákona LEX UKRAJINA IV.

Průběh řízení o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 23-24

Leták

 

 

 

Спецiальний запис до 1. класiв

Для дiтей- iноземцiв
згiдно закону Лекс Украïнa IV
Запис вiдбудеться:
7.6.2023 (середа) вiд 14 до 16 год.
(Тiльки для украïнських дiтей
з тимчасовим захистом)

Kritéria přijetí pro Zvláštní zápis do 1. tříd pro šk. rok 2023-2024

Leták

Odklad školní docházky

§ 37 – Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.