Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

jsme rádi, že po dvou letech, kdy zápis do 1. tříd probíhal nestandardním způsobem, můžeme letos uspořádat přijímací řízení opět s osobní účastí dětí.

Zápis do běžných 1. tříd i do tříd s Montessori pedagogikou proběhne na naší škole v těchto termínech: 

v pátek 8.4.2022 od 14,00 do 18,00 

v sobotu 9.4.2022 od 9,00 do 12,00  

Protože se ale stále snažíme dodržovat hygienická opatření, abychom minimalizovali zdravotní rizika a nedocházelo k velké kumulaci osob v jednom prostoru, nastavili jsme pro vás nově na stránkách http://zapisdozs.brno.cz rezervační systém, kde si pro své dítě zarezervujete čas, v kterém se dostavíte k zápisu.

Informace, důležité pro průběh řízení o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o., naleznete zde.

Odklad školní docházky

§ 37 – Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.