Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodický materiál k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Na základě tohoto dokumentu proběhne zápis dětí do 1. ročníku na naší škole do běžných i Montessori tříd následujícím způsobem:

 1. A) Sběr přihlášek

Zápis proběhne v termínu od 19.4. do 30.4.2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádosti laskavě neposílejte dřív! Pořadí žádosti nerozhoduje.

Všechny dokumenty potřebné k zápisu do 1. třídy můžete doručit do školy jedním z níže uvedených způsobů:

 • do datové schránky školy, číslo datové schránky je: ac3mngx

Dokumenty musí být odeslány z osobní datové schránky zákonného zástupce, který je uveden na žádosti o přijetí jako zástupce č. 1 (zástupce pro komunikaci se školou). Dokumenty nemohou být odeslány např. z firemní datové schránky.

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na sekretarka@zspastviny.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobně v termínu

16.4. od 14,00 do 18,00 h

17.4. od 9,00 do 12,00 h

Osobní předání v termínech 16. a 17.4. proběhne formou vhození obálky s dokumenty do připravených boxů u hlavního vchodu školy. Ve výjimečných případech, kdy budete potřebovat osobně sdělit informaci, kontaktujte Mgr. Alenu Göőzovou, ZŘ na telefonním čísle 770197380.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě, kdy došlo ke změně bydliště v březnu nebo dubnu a děti ještě nejsou v registru spádových dětí pro oblast Brno-Komín, doloží zákonný zástupce skutečnost výpisem z evidence obyvatel sám. Když by to nebylo realizovatelné, nahradí čestným prohlášením a doloží dodatečně, až to půjde.

Dokumenty, které zákonný zástupce doručí škole (jsou 3):

 1. Přihláška k přijetí k základnímu vzdělávání, kterou jste si vyplnili v elektronickém systému na http://zapisdozs.brno.cz

Přihláška musí být podepsána oběma zákonnými zástupci.

V případě, že nemáte přístup k internetu, si můžete přijít vyplnit a vytisknout přihlášku do školy ve dnech 23., 24. a 25.3. v době od 12,00 do 15,00 h.

 1. Rodný list dítěte (prostá kopie), tímto dokladem prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat– na kopii rodného listu napíše zákonný zástupce tento text: Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu pro potřeby školy při zápisu do 1. tříd. Podpis.

V případě, že nesouhlasíte s poskytnutím kopie, dostavte se prosím ve dnech 26. nebo 27. 4. v době od 12,00 do 15,00 na sekretariát školy, ověření provedeme na místě.

 1. Vyplněný formulář Příloha žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Odklad školní docházky

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad školní docházky, a to pouze v době zápisu na naší škole (19.-30.4.2021). V případě žádosti o odklad školní docházky budete postupovat následovně:

 • Pokud máte již obě potřebná doporučení (pedagog. psychologickou poradnu i pediatra), vytisknete si ze systému na http://zapisdozs.brno.cz žádost o přijetí i žádost o odklad, přiložíte obě doporučení a doručíte jedním z výše uvedených způsobů. Na základě těchto dokumentů bude rozhodnuto o odkladu šk. docházky.
 • Pokud vám chybí některé z doporučení, pak si vytisknete na http://zapisdozs.brno.cz žádost o přijetí i žádost o odklad a písemně uvedete, jestli čekáte na vyhotovení chybějícího doporučení nebo na termín vyšetření a kdy. Opět doručíte jedním z výše uvedených způsobů. Pokud to bude vzhledem k termínu vyšetření nutné, škola řízení přeruší a vyčká na doložení chybějícího doporučení. V případě, že zákonný zástupce chybějící doporučení ve lhůtě, kterou mu škola stanoví, nedodá, bude řízení o odkladu zastaveno a dítě nastoupí ke školní docházce od 1.9.2021

Odklady školní docházky vyřizujeme pouze spádovým dětem.

 1. B) Přijímací řízení
 1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

Seznam přijatých žáků na dveřích a na webu školy bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je stanoven na den: 14.5.2021

 1. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.
 2. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.
 3. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce písemně na adresu školy a rozhoduje o něm krajský úřad, v případě škol na území města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

V případě ukončení mimořádných opatření plánujeme uspořádat setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s učiteli, s prostředím školy, se vzdělávacím programem aj.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Vážení rodiče,

v případě nejasností se obracejte e-mailem na adresu olbertova@zspastviny.cz, popř. telefonicky na číslo 736 626 372.