O Spolku rodičů při ZŠ Pastviny

Spolek rodičů při ZŠ Pastviny (dále jen Spolek) je nezávislý subjekt, sdružujícím rodiče, zákonné zástupce žáků a další příznivce školy, zkrátka všechny ty, kdo se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy Pastviny.

 

Výbor Spolku rodičů při ZŠ Pastviny:

Předseda: Mgr. Gabriela Kuběnová

Členové: Mgr. Lenka Adámková, Mgr. Dita Debowská, Bc. Marie Lerchová

Email: spolek@zspastviny.cz

 

Účel spolku

Účelem spolku je úzká spolupráce se školou, podpora mimoškolních aktivit žáků, organizace kroužků, odměňování žáků za soutěže a olympiády a finanční podpora pro školní parlament a preventivní programy.

 

Informace ke členství ve spolku rodičů

Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se mohou stát zákonní zástupci žáků školy ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace (dále jen „škola“) a jiné zletilé fyzické osoby, rovněž i právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku. Platné stanovy spolku jsou uveřejněny ve spolkovém rejstříku a na webových stránkách www.zspastviny.cz.

Každý žák školy člena (rodiče) spolku má právo využívat všech výhod plynoucí z členství ve spolku, tedy vzniká nárok čerpat členské výhody jako je např. podpora volnočasových aktivit, kulturních, společenských, sportovních a osvětových akcí, komunitních a vzdělávacích programů.

Zákonný zástupce žáka se stává členem spolku úhradou členského příspěvku, a to vždy na školní rok, na který byl příspěvek uhrazen. Doba členství po uhrazení členského příspěvku trvá až do konce termínu výběru členských příspěvků pro následující školní rok. Pokud nedojde v řádném termínu k uhrazení členského příspěvku, členství zaniká.

 

Členský příspěvek

Příspěvek na aktuální školní rok činí 500,- Kč za každého člena. Má-li člen ve škole více dětí, pak je to 500,-Kč za nejstarší dítě + za každé další dítě 250,-Kč. Platbu lze uhradit bezhotovostně na účet Spolku rodičů: 2702727924/2010 Plaťte prosím jednotlivě za každého žáka (ne hromadně za 3 sourozence).

Variabilní symbol pro platbu dostane každý žák od třídního učitele.

 

Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc ze strany rodičů (hmotnou a finanční podporu, aktivní činnost, návrhy aktivit).
Přijmeme do svého kolektivu nové členy, kteří mají zájem se podílet na dobré atmosféře a fungování školy. Aktuálně spolku stále chybí hospodář, který je pro bezproblémový chod spolku nepostradatelný!